Skip to main content

2.9.0 升级说明

查看变更内容

单机模式

 • 数据备份

 • 微服务升级到 2.9.0,参考 微服务升级

 • 升级完成后进入 HAP 微服务应用容器内执行脚本,具体步骤如下:

  1. 进入容器:docker exec -it $(docker ps | grep community | awk '{print $1}') bash

  2. 清理用户数据缓存: (组织管理 > 组织信息 > 组织编号)

   redis-cli -a 123456 KEYS "h:p:u:i2:*" | xargs redis-cli -a 123456 DEL
   redis-cli -a 123456 KEYS "h:p:a:u:i2:*" | xargs redis-cli -a 123456 DEL
   redis-cli -a 123456 KEYS "h:p:u3:i2:*" | xargs redis-cli -a 123456 DEL
   redis-cli -a 123456 KEYS "h:p:u3x:i2:*" | xargs redis-cli -a 123456 DEL
   redis-cli -a 123456 KEYS "h:a:i:" | xargs redis-cli -a 123456 DEL

集群模式

 • 对数据存储相关的服务器进行备份

 • 微服务升级到 2.9.0,参考 微服务升级

 • 文件存储服务升级到 1.2.0,参考 文件存储服务升级

 • 升级完成后进入 HAP 微服务应用容器内执行脚本,具体步骤如下:

  1. 进入容器:docker exec -it $(docker ps | grep community | awk '{print $1}') bash

  2. 清理用户数据缓存: (组织管理 > 组织信息 > 组织编号)

   redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD KEYS "h:p:u:i2:*" | xargs redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD DEL
   redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD KEYS "h:p:a:u:i2:*" | xargs redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD DEL
   redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD KEYS "h:p:u3:i2:*" | xargs redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD DEL
   redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD KEYS "h:p:u3x:i2:*" | xargs redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD DEL
   redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD KEYS "h:a:i:" | xargs redis-cli -h $ENV_REDIS_HOST -p $ENV_REDIS_PORT -a $ENV_REDIS_PASSWORD DEL